MEER DAN 90.000 TEVREDEN KLANTEN

algemene voorwaarden
druppies

Artikel 1: Definities

 1. Druppies: gevestigd te Veenerf 16, 3864 MM Nijkerkerveen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 68508379, is een online webshop die regenlaarzen en paraplu’s verkoopt aan consumenten.
 2. Klant: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit die een overeenkomst aangaat met Druppies.
 3. Producten: alle goederen die door Druppies worden aangeboden op de website.

Artikel 2: Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Druppies en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen Druppies en de klant.
 2. Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld.

Artikel 3: Het Aanbod

 1. Elk aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten.
 2. Elk aanbod bevat informatie die duidelijk maakt wat de rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 4: De Overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de klant het aanbod elektronisch heeft aanvaard, bevestigt Druppies direct via elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.

Artikel 5: Betaling

 1. Bij Druppies kunt u betalen met iDEAL, PayPal, Apple Pay, Klarna Achteraf Betalen, Bancontact, Visa, Creditcard, Giropay, KBC/CBC-betaalknop, Belfius Direct Net en EPS.
 2. Betaling dient te geschieden binnen de gestelde termijnen. Druppies mag bestellingen opschorten tot volledige betaling is ontvangen.

Artikel 6: Levering en uitvoering

 1. Druppies neemt grote zorgvuldigheid in acht bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

Artikel 7: Garantie

 1. Druppies biedt een garantie van drie maanden op de verkochte producten tegen fabricagefouten.

Artikel 8: Herroepingsrecht

 1. De klant heeft het recht om binnen 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.
 2. De klant meldt de herroeping via het online digitaal retourformulier beschikbaar op de website van Druppies.

Artikel 9: Gevolgen van herroeping

 1. Na herroeping ontvangt de klant alle betalingen, inclusief leveringskosten, terug. Druppies gebruikt hiervoor hetzelfde betaalmiddel dat de klant heeft gebruikt.
 2. De klant dient de producten binnen 7 dagen na herroeping terug te sturen. De directe kosten voor retour zijn voor rekening van de klant.

Artikel 10: Klachtenregeling

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen een redelijke termijn, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Druppies.

Artikel 11: Wijzigingen Druppies behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen. De meest actuele versie is altijd via de website te raadplegen.

Artikel 12: Toepasselijk recht Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.